Home » How to Start Pooja

How to Start Pooja

पूजा प्रारंभ

ॐ जय जय जय नमोःस्तु नमोःस्तु णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणां। णमो उवज्झायणं, णमो लोए सव्वसाहूणे।

ॐ ह्नीं अनादि महामूल मंत्रेभ्यो नमः

चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलि पण्णतो धम्मो मंगलं।

चत्तारिलोमुत्त्मा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलि पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरिहंते शरणं पव्वज्जामि, सिद्धे शरणं पव्वज्जामि, साहू शरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्त धम्म शरणं पव्वज्जामि।

ॐ नमो अर्हते स्वाहा (पुष्पांजलिक्षिपेत)

इसके पश्चात् निम्नलिखित अद्र्य चढ़ाये-
देव शास्त्र गुरू, विद्यमान बीस तीर्थकर, वर्तमान चैवीसी आदिनाथ, चन्द्रप्रभु, शांतिनाथ, पाश्र्वनाथ और महावीर स्वामी का अर्ध  चढ़ाकर गौतक स्वामी एवं सरस्वती पूजन करके शांतिपाठ पूर्वक विसर्जन करें।

Leave a Reply